Reklamácia

Reklamačný formulár

*
*
*
*
*

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Záručná lehota je 24 mesiacov a začína plynúť v deň odovzdania tovaru kupujúcemu. Vady tovaru a nároky z toho vyplývajúce musia byť uplatnené kupujúcim do konca záručnej lehoty. Uplynutím záručnej lehoty zaniká právo na uplatnenie reklamácie v celom rozsahu.

Reklamácie si spotrebiteľ uplatňuje u predávajúceho, u ktorého bol tovar kúpený.

K reklamáciám výrobkov vyžadujeme vyjadrenie výrobcu ktoré je pre nás smerodajné.

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom od predávajúceho. Záručnou dobou sa rozumie obdobie, počas ktorého by si mal výrobok zachovať svoje úžitkové vlastnosti. Záruka sa vzťahuje na výrobné chyby alebo materiálové chyby, ktoré sa vyskytnú v priebehu záručnej doby a to pri dodržiavaní doporučeného spôsobu ošetrovania výrobku uvedeného v záručnom liste. Uplynutím záručnej doby možnosť uplatnenia reklamácie zaniká. Chybou sa rozumie nedostatok na tovare, ktorým je obmedzené, prípadne znemožnené jeho ďalšie požívanie, ak však príčinou tohto stavu nebolo opotrebenie tovaru, úmyselné či neúmyselné poškodenie alebo zanedbanie základných pravidiel údržby.

Záručnú dobu si nemožno zamieňať so životnosťou výrobku, nakoľko životnosť výrobku je úzko naviazaná na správne ošetrovanie a zaobchádzanie s výrobkom. Životnosť výrobku môže byť výrazne skrátená intenzitou používania. Reklamáciu je nevyhnutné uplatniť bez zbytočného odkladu, ihneď, ako sa vada objaví. Ďalšie požívanie poškodeného tovaru môže zapríčiniť zväčšenie vady, znehodnotenie tovaru a môže byť dôvodom k zamietnutiu reklamácie. Pri kúpe obuvi dbajte prosím na to, aby zvolený tvar, typ a číslo obuvi presne zodpovedal vašim potrebám. Nevhodne zvolený typ obuvi, nesprávna veľkosť, šírka, tvar obuvi a podobne, nie je dôvodom k reklamácii. Pôsobením potu alebo vody môže dôjsť k uvoľňovaniu prírodných farbív kože. Tento jav nemá vplyv na zníženie funkčnosti obuvi a nie je dôvodom k reklamácii. Taktiež obuv s ručným šitím, perforáciou zvršku a koženou podošvou nie je vhodná na nosenie vo vlhkom prostredí. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodbornými zásahmi, nevhodnou údržbou, nevhodným čistením, praním v práčke, zakázanými úpravami, nevhodným skladovaním, nevhodným sušením (napríklad pri zdroji tepla), či bežným a mechanickým opotrebením výrobku (ako sú zodraté špičky v dôsledku šúchania, alebo zošúchané podrážky). Záručná doba sa predlžuje o dobu, kedy bol tovar v oprave, respektíve o dobu, počas ktorej nemohol zákazník tovar riadne používať. 

Za odstrániteľné vady sa považujú také vady tovaru, ktoré je možné včas a riadne odstrániť, pričom neutrpia úžitkové vlastnosti výrobku. Za reklamáciu sa nepovažuje bežné opotrebenie tovaru počas trvania záručnej doby a s ním súvisiaca zhoršená kvalita výrobku.

Vykonanie opravy odstrániteľných vád v záručnej dobe je bezplatné. O „opätovnom vyskytnutí sa vady po oprave“ možno hovoriť, len ak sa rovnaká vada, aká bola v záručnej dobe najmenej dvakrát odstraňovaná, vyskytne opätovne. O rovnakú vadu však nejde, ak sa po predchádzajúcej oprave objaví iná vada, ktorá nebola ešte reklamovaná.

Kupujúci sa môže domáhať výmeny veci (vadnej súčasti veci) namiesto práva na odstránenie vady len vtedy, ak ide o vec, ktorá nebola ešte použitá, pričom za nepoužitú nemožno považovať vec, ktorá bola už uvedená do trvalej prevádzky.

V prípade výskytu neodstrániteľnej vady, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, môže predávajúci tovar vymeniť za nový alebo vrátiť peniaze zákazníkovi.

Vrátenie peňazí zákazníkovi platí aj v prípade, že sa na výrobku 3x zopakovala tá istá odstrániteľná chyba, alebo ak reklamácia nebola vybavená v zákonom stanovenej lehote, pokiaľ nebolo v dohode medzi zákazníkom a predávajúcim určené inak.

Rozlišujte obuv podľa toho, pre aký účel bola vyrobená.

Vychádzková obuv svojou konštrukciou je vhodná na celodenné nosenie v exteriéri aj v interiéri, vyznačuje sa mohutnejšou konštrukciou, strih zvrškov aj použité materiály sa vyznačujú veľkou pestrosťou druhov. Je nevhodná na športové aktivity.

Rekreačná obuv je charakteristická svojou odolnejšou konštrukciou, pevnejšími zvrškami a podrážkami.

Obuv domáca nie je vhodná na nosenie v exteriéry, podrážky nie sú navrhnuté na záťaž a odolnosť na nerovných povrchoch. Jedná sa prevažne o textilnú obuv jednoduchej konštrukcie určenej pre nosenie v interiéri. 

 

O postupe pri reklamovaní tovaru sa informujte mailom na info@topankyhavo.sk.

K reklamáciám výrobkov vyžadujeme vyjadrenie výrobcu ktoré je pre nás smerodajné. 

Ak chcete využiť možnosť predbežného vyjadrenia výrobcu k reklamácii na základe fotografie, je možné reklamovaný tovar a vadu odfotiť, poslať na info@topankyhavo.sk a my si vyžiadame predbežné vyjadrenie výrobcu. 

Tovar sa zasiela na adresu:

JARAN s.r.o., Zemplínska 9, Pošta 9, Prešov 080 01, Slovensko

Pri zasielaní reklamácie treba priložiť:

  • daňový doklad (kópiu  -  faktúru alebo blok z registračnej pokladne)
  • záručný list
  • popis závady- dôvod reklamácie
  • kontaktné údaje- meno, priezvisko, adresu, mail, telefónne číslo

Kupujúci je povinný  čo najpresnejšie opísať chybu, pre ktorú tovar reklamuje.

Za chybu tovaru nemožno pokladať zmenu vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej lehoty v dôsledku jeho opotrebenia prípadne nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia kupujúcim, či treťou osobou, alebo iného nesprávneho zásahu.

Reklamácia, ktorá je oprávnená, je bezplatná.

Náklady na dodanie reklamovaného tovaru predávajúcemu uhrádza kupujúci.

Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Začína dňom prijatia tovaru od kupujúceho. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, ako keby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.  

O vybavení reklamácie zašle predávajúci kupujúcemu písomný doklad, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ktorý mu bude zaslaný na e-mailovú adresu alebo poštou.