Odstúpenie od zmluvy

Pre odstúpenie od zmluvy kliknite prosím na tento formulár:                     FORMULÁR. 

4. Odstúpenie od zmluvy

4.1.Zákazník, ktorý vo vzťahu k predávajúcemu vystupuje ako spotrebiteľ, má právo odstúpiť od uzatvorenej zmluvy podľa zákona č. 102/2014, §7 a §3 ods.1 písm.h, bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý zákazníkom okamihom, keď zákazník alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa: a) tovary objednané zákazníkom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

4.2.Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne na adrese sídla predávajúceho uvedenej vyššie, e-mailom na adrese info@topankyhavo.sk alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Zákazník je na odstúpenie od zmluvy oprávnený použiť formulár uvedený na našej stránke https://www.topankyhavo.sk/odstupenie-od-zmluvy

Pre odstúpenie od zmluvy kliknite prosím na tento formulár:                     FORMULÁR. 

V prípade, že zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar spoločnosti Jaran s.r.o., a to osobne v ktoromkoľvek obchode spoločnosti Jaran s.r.o. alebo zaslaním na adresu Zemplínska 9, Pošta 9, 080 01 Prešov a to do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil, najneskôr však odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Tovar musí byť zaslaný alebo odovzdaný spoločnosti Jaran s.r.o.  s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou, odporúčame zasielať v pôvodnom obale. Tovar sa vráti tak, aby nebola zásielka označená ako poškodená, za zabalenie a prepravu je zodpovedný spotrebiteľ, v  opačnom prípade nebude zásielka prevzatá.

4.3. Zákazník má právo po prevzatí tovaru v rámci lehoty na odstúpenie od zmluvy tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je to obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode, t.j. odskúšať tovar tak, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru. Riadi sa pravidlami uvedenými v bode 3.1. Zákazník zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Napríklad neprimeraným skúšaním tovaru dlhšiu dobu ako je primerané, kedy sa zmenili jeho vlastnosti tak, že už sa nemôže uvádzať na trhu ako nepoužitý tovar a jedná sa teda už o tovar používaný. Poškodenie tovaru samotného bude predávajúcim akceptované výhradne v rozsahu, v akom mu pri primeranom odskúšaní tovaru v zmysle tohto ustanovenia týchto Obchodných podmienok nebolo možné zabrániť, t.j. ktoré nepresahuje rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

4.4. Spoločnosť Jaran s.r.o. sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť zákazníkovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý zákazníkom pri platbe za tovar, pokiaľ sa zákazník s predávajúcim nedohodnú inak. Bez ohľadu na uvedené, cenu a ďalšie náklady nie je predávajúci povinný zákazníkovi vrátiť skôr, ako zákazník nepreukáže vrátenie tovaru. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však predávajúci zákazníkovi hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil zákazník.

4.5.Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa , zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa alebo produktu , ktorý  vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

4.6.Predávajúci si vyhradzuje právo zrušenia objednávky ak zistil, že tovar bol v čase uzatvorenia zmluvy predaný inému zákazníkovi, alebo ho nie je možné predať ako nepoškodený alebo nepoužitý tovar. Predávajúci si vyhradzuje právo nedodávať tovar zákazníkovi, ktorý svojím počínaním hrubo porušil obchodné podmienky, napríklad - nepreberá zaslaný tovar a  zároveň nereaguje na upozornenia zaslané mailom, alebo SMS, alebo odmieta komunikovať telefonicky o uzatvorenej zmluve na diaľku a tým porušuje uzatvorenú zmluvu, vrátil iný tovar ktorý nebol predmetom zmluvy, alebo bez preukázaných dôkazov poškodil meno spoločnosti,  šíril nepravdivé a nepreukázané informácie vzťahujúce sa na spoločnosť Jaran s.r.o.

Uvádzame ešte raz adresu pre zaslanie vráteného tovaru:​   JARAN s.r.o., Zemplínska 9, Pošta 9, Prešov 08001,  Slovensko

 

 
 

 

3. Preberanie tovaru a výmena

3.1. Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom  termíne na adrese ktorú uviedol v objednávke a v termíne ktorý mu bude oznámený prepravnou spoločnosťou. Tento termín si môže spotrebiteľ zmeniť iba individuálne s prepravnou spoločnosťou. Kuriérska služba sa pokúša tovar doručiť maximálne 3x, potom je tovar zaslaný späť odosielateľovi. Preto sa spotrebiteľ zaväzuje oznamovať včas všetky skutočnosti ktoré by bránili prevzatiu zásielky a to mailom alebo telefonicky odosielateľovi. Službu presného času preberania zásielky neposkytujeme. Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená, zničená alebo inak znehodnotená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo  a fyzické poškodenie tovaru po prevzatí už nemôžu byť akceptované.

Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovar, a to bez ohľadu na to, či vlastníctvo tovaru prešlo alebo neprešlo na spotrebiteľa. Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia tovaru spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.

Po prevzatí si tovar pred prvým použitím spotrebiteľ vyskúša a zhodnotí vhodnosť použitia pre svoje účely, hlavne sa jedná o vyskúšanie tovaru - obuv. Je to sortiment tovaru ktorý náš obchod ponúka najčastejšie. Tovar ktorý sa použije, už nie je možné vrátiť ako nepoužívaný tovar.

Tovar nebol použitý - myslí sa tým to, že je možné tovar vyskúšať, ale ak je tovar daný do prevádzky hoci len na krátku dobu (aj v interiéri, nielen v exteriéri), nie je možné už tento tovar vrátiť ako nepoužívaný tovar. Z praktického a časového hľadiska je podľa nášho názoru primeranou dobou na vyskúšanie obuvi – iba raz maximálne do 3 minút, vyskúšanie v interiéri, na čistej podlahe, musí byť skúšaný na nohu ktorá je chránená čistou ponožkou alebo pančuškou. V žiadnom prípade nie je prípustné vrátiť obuv ako nepoužívanú, ktorá bola skúšaná tak, že bola obutá neprimerane dlho (možné potenie chodidla, výrazné roztiahnutie obuvi a podobne), alebo pri skúšaní bola namáhaná alebo ošúchaná pri lození, chodením po rebríku, po schodoch a podobne.

Vrátiť ako nepoužívaný tovar sa môže iba zjavne nepoužívaný tovar. Ostatné pravidlá k vyskúšaniu tovaru a jeho vráteniu sú uvedené v bode 4.  Po prijatí tovaru je okamžite tovar skontrolovaný  a je v prípade nejasností vyhotovená fotodokumentácia k vrátenému tovaru.

3.2.  Ak chce spotrebiteľ tovar  vymeniť  za iný tovar (prípadne aj inú veľkosť toho istého tovaru) , je tak možné urobiť nižšie popísaným spôsobom a to  raz   k danej konkrétnej objednávke, do 14 dní od prevzatia objednávky.

a/ podmienky výmeny  – do 14 dní od doručenia tovaru

        –  iba v rámci Slovenskej republiky

        –  spotrebiteľ súhlasí s vyúčtovaním na novom daňovom doklade -  náklady na znovu zaslanie tovaru - s názvom  náklady na výmenu tovaru 

        –  náklady na znovu zaslanie tovaru - náklady na výmenu tovaru, budú v rovnakej výške ako  suma ktorú bude spoločnosť JARAN s.r.o. dobropisovať / vracať spotrebiteľovi - všetky náklady za dopravu a ostatné poplatky ktoré spotrebiteľ už zaplatil

        – tovar sa vráti tak, aby nebola zásielka označená ako poškodená, za zabalenie a prepravu je zodpovedný spotrebiteľ, v  opačnom prípade nebude zásielka prevzatá.

 – zľavy pri fakturácii tovaru - výmena sú také, aké boli aktuálne pri prvej objednávke ktorej výmena sa týka (dodatočné navyšovanie zľavy odberom noviniek alebo inou objednávkou alebo kupónom sa neuplatňuje)

b/postup objednávania - vytvorte si novú objednávku, zvoľte výmena tovaru pri doprave, do poznámky uveďte

výmena  – a číslo pôvodnej objednávky, uveďte aj číslo Vášho bankového účtu

c/ pošlite čo najskôr tovar na našu adresu   -    JARAN s.r.o., Zemplínska 9, Pošta 9, Prešov 080 01,  Slovensko

 

Tovar z tejto novej objednávky bude zaslaný po prevzatí - prijatí tovaru z predchádzajúcej objednávky.

d/ V prípade nedoplatku bude tento uhradený spotrebiteľom predávajúcemu formou dobierky (iný druh tovaru s inou cenou).

e/ V prípade preplatku bude cenový rozdiel uhradený na účet spotrebiteľa  (číslo bankového účtu uveďte pri objednávke výmena, alebo priložte k vrátenému tovaru s Vaším podpisom).

f/ Produkt ktorý vraciate nesmie byť používaný, nesmie byť poškodený, odporúčame zaslať ho v pôvodnom obale , presne tak ako je uvedené v bode 3.1. a spolu  s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného  produktu ( záručný list, a pod.), ktoré prijal pri jeho kúpe. Po prijatí tovaru je okamžite tovar skontrolovaný  a v prípade nejasností je vytvorená fotodokumentácia k vrátenému tovaru. Tovar sa vráti tak, aby nebola zásielka označená ako poškodená, za zabalenie a prepravu je zodpovedný spotrebiteľ, v  opačnom prípade nebude zásielka prevzatá.

 

V prípade vrátenia tovaru vystavujeme dobropis na ktorom sú uvedené všetky položky tovaru a všetky ostatné platby vykonané odberateľom.

Na novom daňovom doklade bude uvedená položka - náklady na výmenu tovaru, suma za túto službu bude rovnaká, ako platby ktoré ste už uhradili za dopravu a ostatné platby. Preto vo väčšine prípadov nebudete doplácať za znovu zaslanie tovaru. Pri rovnakej cene za tovar bude suma novej faktúry a výška dobropisu rovnaká, preto nebudete doplácať za znovu zaslanie tovaru.